Terms of Use​

 

Contactgegevens

Bedrijf: Webspeakers

Website www.webspeakers.nl

Van Bijnkershoekweg 6

3052 PC Rotterdam

 

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Webspeakers, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker,
voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en
zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
ndien n o meerdere bepa ingen in deze a gemene voorwaarden op enig moment gehee o
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
ndien onduide i kheid bestaat omtrent de uit eg van n o meerdere bepa ingen van deze
a gemene voorwaarden, dan dient de uit eg p aats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepa ingen
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.
9. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende - of vervolgopdrachten.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen, aanpassingen en meerwerk
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding
op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen

Datum: 24-5-2018 2
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Gebruiker stelt zijn offertes op, op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor
projectvoorbereiding en andere projectgerelateerde zaken. Gebruiker bepaalt deze uren in alle
redelijkheid. Mocht het voorkomen dat de Opdrachtgever gedurende de productie additionele
wensen heeft die niet in de offerte overeenkomt zijn opgenomen. Dan worden deze extra uren
(meerwerk) op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in
rekening gebracht. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico- overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op
het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert
of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering,
dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het
risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het
moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. Indien de uitvoering van de opdracht langere tijd in beslag neemt ten gevolge van vertraging in de

Datum: 24-5-2018 3
aanlevering van input door de Opdrachtgever, dan laat dit betaling van het volledige verschuldigde
bedrag conform de op de factuur vermelde betaaltermijn onverlet. De Opdrachtgever behoudt het
recht op voltooiing van een video of animatie waarvan de oplevering door zijn eigen toedoen is
vertraagd, tot 3 maanden na ontvangst van de opdrachtbevestiging door Gebruiker. Na het
verstrijken van deze periode van 3 maanden vervalt het recht op voltooiing van de animatie. Er is in
voorkomende gevallen géén recht op restitutie van betaalde bedragen. Op verzoek van de
Opdrachtgever kan Gebruiker het onvoltooide werk alsnog afronden tegen betaling van het geldende
uurtarief.
10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn
verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de
Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
11. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd.
Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
13. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond
om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
15. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle Gebruiker
uitvoering gegevens verst rekt, uitvoering en/of de kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat
de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld worden verstrekt. Indien

Datum: 24-5-2018 4
de voor de van de overeenkomst benodigde niet tijdig aan Gebruiker zijn heeft Gebruiker het recht
de van de overeenkomst op te schorten uit de vertraging voortvloeiende extra aan de zijde van
Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
16.Indien de Opdrachtgever Gebruiker opdracht heeft gegeven en deze opdracht voordat deze is
uitgevoerd intrekt, opzegt, of op een andere wijze beëindigd, is de Opdrachtgever aan Gebruiker
tenminste 75% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd, onverminderd het recht van
Gebruiker om haar daadwerkelijke schade als gevolg van de intrekking, opzegging of andere wijze
van beëindiging te vorderen.
17. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder
dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
18. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is
uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd
de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit
te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting
ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.
19. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van
de opdracht, schriftelijk aan de Gebruiker te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de
opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

Datum: 24-5-2018 5
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met
de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste
van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

artikel 5. Recht om diensten te weigeren
Gebruiker heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren. Onder dienst
wordt mede verstaan aanpassingen en revisies.

Artikel 6. Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is

zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder
begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had

Datum: 24-5-2018 6
moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 6. Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is

zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder
begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had

Datum: 24-5-2018 6
moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker
totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.
2. Bij gebruik van de animatie, of een preview daarvan, voorafgaand aan de volledige en
onvoorwaardelijke betaling, is de Opdrachtgever in overtreding. Gebruiker behoudt zich het recht
voor de Opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor onrechtmatig gebruik. Deze kosten
bedragen 150 euro (excl. BTW) per dag (of deel daarvan) vanaf het moment dat het onrechtmatige
gebruik plaatsvindt met een maximum van 5.000 euro (excl. BTW).
3. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet
worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet
bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan
is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als
nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te
verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en
door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

Datum: 24-5-2018 8
artikel 10. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik
in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die
bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en
voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren
werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 90 dagen na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt
verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door
derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan
de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere
zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of
bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op
garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker
geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van
het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na
levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien
dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is
adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te
(doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door
de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de

Datum: 24-5-2018 9
Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom
daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 12. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan
en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.
Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van
intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan
Gebruiker. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

Datum: 24-5-2018 10
2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar
het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de
mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Gebruiker te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op
of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan
zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer
openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer
tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,
ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Gebruiker,
ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Gebruiker jegens elkaar
een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
Artikel 14. Gebruik en licentie
1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst
met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp
voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de
opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan
blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het
verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer
bekend te zijn gemaakt.
2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd
het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet
overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of
aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een
vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen
honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de
gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de
daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te
vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de
opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
4. De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om
het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
artikel 15. Opschorting/stopzetting dienstverlening
Gebruiker behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de Opdrachtgever op

Datum: 24-5-2018 11
te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene
Voorwaarden.
Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn
verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Gebruiker.
Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer
regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
Artikel 16. Privacy

1. De privacy statement van Webspeakers is van toepassing op ieder gebruik van webspeakers-
websites en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.

2. In het kader van het beheer van geregistreerde (persoons-)gegevens kunnen wij - ten behoeve van
het optimale en actuele gebruik daarvan - uw gegevens tijdelijk ter beschikking stellen aan zorgvuldig
geselecteerde databewerkers met het oog op het valideren en/of corrigeren van betreffende
gegevens op enig moment. In dat geval dragen wij zorg dat de reguliere verplichtingen krachtens de
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR) gewaarborgd worden.
artikel 17. Gegevens van bezoekers
De gegevens die voortkomen uit een aanmelding worden bewaard. Webspeakers zorgt voor een
goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Webspeakers kan gegevens die door de klant
verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een bevestiging van de
inschrijving en het programma.
b. Het onder de aandacht brengen van informatie gerelateerd aan Webspeakers zoals producten,
tips, handigheden, waarvan wij denken dat het kan bijdragen tot succesvol ondernemerschap.
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden
Gebruiker is ten allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de
Opdrachtgever rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Gebruiker is daarvoor
afdoende. Het is aan Gebruiker om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd
wordt aan de klant.

Datum: 24-5-2018 12

Van Bijnkershoeksweg 6 |3052PC | Rotterdam | T. 010-8450363
www.webspeakers.net | E. info@webspeakers.nl


Copyright © 2019 Webspeakers – Website www.webspeakers.nl - Van Bijnkershoekweg 6 - 3052 PC Rotterdam